จะเรื่อมปิดให้ใช้งานได้บางส่วน ปลายเดือนพฤศิกายนนี้